Explosións en canteiras: o ruído que non podemos evitar

2019-04-03T10:41:10+02:0003/04/2019|

A todos nos gusta ter paz e tranquilidade nas nosas veciñanzas, que a nosa casa sexa un lugar no que poidamos desconectar. Pero, que pasa cando vives preto dunha canteira? As detonacións nas canteiras son un paso necesario para a extracción de áridos de construción e rochas ornamentais. Para asegurar que os efectos destas explosións son mínimos, é necesario regular os niveis de ruído e vibración que proveñen delas.

A mellor tecnoloxía de explosivos minimiza o impacto das detonacións en canteiras

Nas canteiras, a rocha firme extráese do chan co fin de producir os áridos e rochas ornamentais que se usarán posteriormente en diferentes proxectos de construción e infraestruturas.

O proceso de extracción da rocha segue uns pasos co fin de optimizar o proceso da mellor forma posible:

  1. O primeiro paso corresponde coa fase de deseño e cálculo, que en función do tipo de instalacións cercanas, marca tanto a cantidade de explosivo a empregar como a necesidade de establecer o rexistro de vibracións.
  2. A continuación, colócanse os explosivos dentro de sondaxes que previamente foron perforados en lugares específicos da roca para maximizar o proceso.
  3. A continuación, os explosivos detónanse para romper e retirar a rocha.
  4. Finalmente, a rocha resultante fragméntase para obter anacos que sexan máis manexables para que o seu transporte e posterior procesado sexa máis sinxelo.

A técnica da detonación con explosivos non só se utiliza en canteiras e outras explotacións mineiras. Tamén é usada na construción de estradas, túneles ferroviarios, pozos de transporte de augas, en instalacións de luz e auga, e mesmo na escavación de sotos en zonas residenciais.

As detonacións con explosivos son unha forma segura e eficiente de acceder e extraer roca que despois se transforma nos materiais que se requiren, sobre todo, na industria da construción.

Para poder asegurar que cada explosión é eficiente, segura e controlada, débense ter en conta unha serie de regulacións. Cada aspecto concernente á obtención de recursos minerais deste tipo, desde a súa produción ata o seu almacenamento e transporte, está previamente regulado.

Regulamento

Segundo a lei vixente en España, só estarán capacitados para o manexo e uso de explosivos nunha canteira as persoas previamente designadas por unha dirección facultativa e que superasen un exame de aptitude ante a autoridade competente.

O responsable da explosión debe comprobar que todos os accesos ao lugar en que se vai a producir a detonación están debidamente sinalizados e debe prohibir o retorno ao lugar ata que se disipen os fumes producidos. Ademais, o transporte dos explosivos dentro das minas farase sempre por aquelas persoas autorizadas previamente para iso e regularase de acordo ás disposicións internas de seguridade.

Por outra banda, prohíbese o emprego de explosivos e de artificios de toda clase necesarios para provocar a explosión que non fosen homologados. Existen unha serie de técnicas comunmente usadas na industria para tratar de controlar o impacto das explosións. Co fin de asegurar que os niveis de vibración e ruído se atopan dentro da regulación, as detonacións lévanse a cabo de maneira secuencial, con só uns milisegundos os uns dos outros co fin de controlar o impacto total.

Ademais, do ruído e as vibracións que poidan afectar a terceiros, tamén se ten en conta o efecto que teñen nos traballadores da propia mina. Por isto, en España regúlase tamén a protección da saúde e seguridade dos traballadores en contornas de exposición ao ruído.

Efectos das detonacións

Antes, durante e despois dunha explosión téñense en consideración todos os aspectos posibles para reducir ao mínimo los efectos que puidera ter na canteira. Pero existen dous efectos que se poden chegar a sentir fóra dela: a vibración do chan e o ruído.

Os niveis de ruído e vibración que se producen a raíz dunha detonación con explosivos son causados por:

  1. As especificacións técnicas da propia detonación, como o tamaño e a profundidade dos buracos perforados nas rocas.
  2. As condicións atmosféricas no momento da detonación. A dirección do aire, a humidade, o investimento térmico ou o estado do ceo son factores importantes neste aspecto.
  3. As características xeolóxicas da canteira. O tipo de chan, o estado das demais rocas firmes, o nivel freático, as condicións de xeo e desxeo son factores que poden afectar tamén os niveis de ruído e vibración por unha detonación por explosivos.

Todas as detonacións van producir ruído porque, evidentemente, non son procesos silenciosos. As vibracións despois dunha explosión, ou mesmo cando se manipulan as rocas obtidas, van ser sentidas en lugares próximos á canteira. Con todo, o nivel de vibración non vai sentirse máis alto do que se notan os que se producimos habitualmente en casa, como, por exemplo, cando damos unha portada. En canto ao ruído, unha explosión pódese oír dependendo do preto que un se atope dunha canteira ou de onde se sitúe a zona de detonación.

O certo é que os seres humanos somos moi sensibles a ruídos e vibracións. Con todo, cando eses ruídos e vibracións proveñen dunha canteira, non significa que se estean producindo danos ou que alguén se atope en perigo.

As detonacións están sempre deseñadas e calculadas tendo atopa o tipo de roca, a súa fragmentación e as condicións da canteira, que mantén un rexistro detallado de cada explosión que se produce. Estes rexistros conteñen, ademais, o tamaño, a hora e o lugar da detonación, así como a cantidade de explosivos utilizados e os resultados de monitoraxe da actividade explosiva, prestando especial atención á trazabilidade de todo o material explosivo empregado.

As explosións nunha canteira son sempre actividades altamente reguladas. Son seguras tanto para os traballadores das propias canteiras como para o resto da poboación. Xa que as canteiras serven para producir materiais importantes para a sociedade, convértense en elementos esenciais e estratéxicos para o progreso social e económico. Polo que aínda que nos esforcemos por atopar lugares libres de ruído, o das canteiras é un que non podemos evitar.